Právní služby

poskytujeme právní služby v těchto oborech:

Trestní právo

Právní služby obhájce v přípravném řízení i před soudem pro veškeré trestné činy, zejména pro trestné činy hospodářské, v dopravě,  trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti majetku, zneužívání informací v obchodním styku, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Občanské právo

Vlastnická práva, práva vyplývající ze spoluvlastnictví, společné jmění manželů, zástavní a zadržovací práva,  dědictví, závazková práva včetně sepisování smluv, darovacích, kupních, zprostředkovatelských, smluv o dílo, spotřebitelských smluv, zajištění práv, bankovní i jiné záruky, práv k nemovitostem, autorská práva, sousedská práva, bytové právo, nájemné bytových a nebytových prostor, práva zákazníka a cestovní kanceláře z cestovní smlouvy, práva a povinnosti z pojištění, náhrady škod, včetně škod  na majetku a zdraví, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, bezdůvodné obohacení, právní vztahy, jejichž předmětem je poštovní filatelie.

Obchodní právo

Postavení podnikatelů, obchodní závazkové  vztahy,  jakož     i  některé  jiné  vztahy  s podnikáním související, podnikání zahraničních osob, majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách, obchodní rejstřík, nekalá soutěž, porušení obchodního tajemství, zakládání, fúze, přeměny a likvidace obchodních společností a družstev, obchodní veřejná soutěž, obchodní závazkové vztahy včetně sepisování smluv, kupní smlouva, smlouva o prodeji  a nájmu podniku, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, o obchodním zastoupení, smlouva mandátní, komisionářská, včetně zajištění závazků, smluvní pokuta, ručení, bankovní záruka, dokumentární akreditiv, konkurzní právo, právo cenných papírů, směneční a šekové právo, právní vztahy, jejichž předmětem je poštovní filatelie.

Rodinné právo

Manželská práva, rozvodové řízení, včetně sepisování písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost,  vztahy mezi rodiči a dětmi, určení a popření otcovství, úprava výživného mezi rodiči a dětmi, mezi manžely, osvojení, poručenství a opatrovnictví, pěstounská péče, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce, Evropská úmluva o výkonu práv dětí, Deklarace práv dítěte a úmluva o právech dítěte uzavřené v New Yorku, úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.

Pracovní právo

Právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní smlouva, vznik a skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, mzdové nároky, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, včetně odpovědnosti za pracovní úraz.

Mezinárodní právo soukromé

Právní postavení cizinců před českými justičními orgány v občanskoprávních,  rodinných,  pracovních  a  jiných podobných vztazích ve věcech s mezinárodním  prvkem, uznání a výkon cizích rozhodnutí.

Správní řízení

Stavební řízení, řízení před pozemkovým úřadem a přezkoumání správních rozhodnutí soudem, právo sociálního zabezpečení a právo azylu.

Evropská unie

Trestní právo hmotné, spolupráce v trestních věcech, ochrana oběti trestných činů, zajištění vydání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nároky výživného,  uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, o právu na styk s dítětem, navrácení dítěte.


Advokátní kancelář Červinka & Červinková & Moller

tel: +420 224826888, fax: +420 224828846, e-mail: ak@judrcervinka.cz