JUDr. Miloš Červinka

foto Mgr. Soňa Červinková
JUDr. Miloš Červinka

advokát, číslo registrace : 01081

Vzdělání

Právnická fakulta UK v Praze ukončena v roce 1970.

Profesionální zkušenosti

Praxe žalobce v trestních věcech u Městské prokuratury v Praze, na Dopravní prokuratuře v Praze a na Obvodní prokuratuře pro Prahu 1.  Působil jako pedagog sociálně právní školy v Praze. Před složením prokurátorských zkoušek v normalizačních letech odešel ze státních služeb a od roku 1972 do roku 1989 pracoval jako právník, později vedoucí právního oddělení Svazu invalidů České a slovenské federativní republiky.  Aktivně se podílel teoretickými a legislativními pracemi na společenské rehabilitaci zdravotně postižených a získal velmi rozsáhlou soudní a správní praxi v zastupování zdravotně hendikepovaných osob v občanských, důchodových, rodinných a pracovních věcech. Je autorem řady teoretických odborných článků v oblasti pracovní a společenské rehabilitace zdravotně postižených a spoluautorem několikrát obnovené odborné publikace „Právní rádce invalidů”.

Od roku 1989 poskytoval právní služby občanům i právnickým osobám. Advokátem se stal v roce 1991 a advokátní praxi vykonává dosud.  V rámci poskytování právní pomoci uplatňuje své letité znalosti a zkušenosti problematiky vývoje právních vztahů, a to ve vztahu k řešení sporných nároků svých klientů. Je úspěšným manažerem advokátní kanceláře s hlubokým pochopením pro sociální a citlivé případy zasluhující zvláštní přístup.

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Kontakt
m.cervinka@judrcervinka.cz

Mgr. Soňa Červinková

foto Mgr. Soňa Červinková
Mgr. Soňa Červinková

advokátka, číslo registrace: 3691

Vzdělání

Právnická fakulta UK v Praze (2000)

Profesní zkušenosti

Dlouholetá praxe se zastupováním osob, českých a zahraničních společností ve všech právních oborech, se zaměřením na právo bytové a právo nájmu nebytových prostor, zejména prostor sloužících k podnikání.

Praxe v odvětví práva vztahující se ke společenství vlastníků bytových i nebytových jednotek.

Právní pomoc v korporátním právu, včetně zajištění veškeré pomoci při vzniku, či změně společnosti, sepisování společenských smluv, stanov, právních podkladů potřebných pro fúze společností.

Sepisování smluv a zastupování osob i společností před soudy, před správními úřady, před rozhodčím soudem i rozhodci ve věcech týkajících se vlastnických i uživatelských práv k nemovitostem, movitým věcem, včetně zástav a zajištění bezpečného prodeje či převodu těchto práv.

Rozsáhlá právní pomoc v civilních a pracovních sporech, zvláštní individuální přístup ke klientům v praxi citlivých rodinně-právních věcí, včetně možností řešení společného majetku manželů, jeho vypořádání.

Významná praxe v řešení dědických nároků, sepisování závětí a zastupování v řízení o pozůstalosti.

Jazyky
italština

Oblasti specializace
občanské právo, správní právo, obchodní právo, rodinné právo

Kontakt
sona.cervinkova@judrcervinka.cz

Mgr. Pavel Moller

foto Mgr. Pavel Moller
Mgr. Pavel Moller

advokát, číslo registrace: 10722

Vzdělání
ZČU Právnická fakulta, Plzeň (2000)

Profesionální zkušenosti
Advokátní kancelář JUDr. Červinka (od 2001)

Zastupování a právní pomoc v oblastech civilního, veřejného a trestního práva českým i zahraničním subjektům.

Rozsáhlé zkušenosti z právního zastupování klientů v oblasti práva nemovitostí, včetně poskytování právní pomoci v rámci stavební a developerské činnosti.

Rozsáhlé zkušenosti z právního zastupování klientů v oblasti korporátního práva.

Poskytování právní pomoci v oblasti spotřebitelských smluv, úvěrů, půjček, atd.

Poskytování právní pomoci zejména městským částem Prahy ve věcech samosprávy a veřejné správy.

Jazyky
italština (velmi dobrá znalost), angličtina (středně pokročilý)

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, korporátní právo, správní právo a trestní právo.

Kontakt
moller@judrcervinka.cz

Mgr. Martin Šlosar

foto Mgr. Martin Šlosar
Mgr. Martin Šlosar

advokát, číslo registrace: 18263

Vzdělání
Právnická fakulta UK v Praze (2014)

Profesní zkušenosti
Externí doktorand na PFUK v Praze na katedře právních dějin – výuka předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého (od 2014)

Advokátní kancelář JUDr. Červinka (od 2014)

Sepisování smluv a zastupování fyzických i právnických osob před soudy, před správními úřady, ve věcech týkajících se vlastnických i uživatelských práv k nemovitostem, či movitým věcem.

Zastupování a právní pomoc v oblastech občanského, trestního, rodinného práva a věcech výkonu rozhodnutí a exekuce.

Poskytování právní pomoci zejména městským částem Prahy ve věcech samosprávy a veřejné správy a zkušenosti s právem územně samosprávných celků.

Poskytování právní pomoci v oblasti ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů

Jazyky
angličtina, italština, němčina

Oblasti specializace
občanské právo, trestní právo, správní právo, rodinné právo, exekuce

Kontakt
slosar@judrcervinka.cz

JUDr. Jana Červinková

foto JUDr. Jana Červinková
JUDr. Jana Červinková

advokátka, číslo registrace: 17414

IČ   05698901

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dosavadní praxe

Praxe justiční čekatelky Městského soudu v Praze od 1970 – 1974.

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 v letech 1974 – 1983.

Náměstkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 pro věci civilní od roku 1983 do roku 1996.

Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 ode dne 1.1.1997 do 1.3. 2012.

Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 ode dne 1.3.2012 do 31.12.2016.

Advokátní praxe ode dne složení advokátního slibu dne 18.1.2017 dosud.

Profesní zkušenosti

Dlouholetá znalost rozhodovací praxe soudů v oblasti trestního, občanského, pracovního, rodinného a dědického práva, výkonu rozhodnutí a exekuce.

Letitá praxe v civilním soudním řízení ve věcech s cizím prvkem (ve věcech cizinců, či cizích obchodních společností)

Judikatura v oblasti osobnostních i majetkových práv osob, práv a povinností obchodních společností, korporační právo.

Znalost procesních postupů soudů v jednotlivých řízeních včetně řízení před rozhodčím soudem či rozhodci.

Oblasti specializace
občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Kontakt
jcervinkova@judrcervinka.cz